Participatie over duurzame openbare verlichting

Participatie over duurzame openbare verlichting

Bruikbare inzichten krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van burgerparticipatie, de meest beloftevolle werkwijzen, welke segmenten hiervoor openstaan, hun motivatoren en weerstanden in relatie tot de verduurzaming van de openbare verlichting in Vlaanderen. De analyse van de resultaten, de conclusies en de geformuleerde prioritaire strategische doelstellingen moesten bruikbaar zijn als basis om het dienstencontract uit te rollen in de Vlaamse steden en gemeenten, teneinde bij te dragen tot het behalen van de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant 2020.

Aanpak en resultaat

De eerste stap bij dit project was een literatuurstudie over burgerparticipatie in Vlaanderen en de relatie met de uitrol van beleid. Op basis van de literatuurstudie werd reeds een antwoord gegeven op enkele van de gestelde onderzoekvragen en werd verder ook input verzameld voor het opstellen van het onderzoek.

In het project werd gewerkt met een kwantitatief onderzoek over burgerparticipatie in Vlaanderen bij de Vlaamse bevolking en bij Belgische ondernemingen (N = 2000 met een mengeling van burgers en (managers in) ondernemingen). Inhoudelijk lag de focus van het onderzoek op hoe de bevolking staat tegenover burgerparticipatie in het algemeen en tegenover duurzame openbare verlichting in relatie met burgerparticipatie in het bijzonder. In het onderzoek maakten we, naast het kader burgerparticipatie o.b.v. de literatuurstudie, ook gebruik van het 7E-model rond gedragsverandering dat we vaker toepassen in het kader van deze trajecten.

Kwalitatief onderzoek via een research community werd gebruikt om de verworven inzichten verder te verdiepen en te verfijnen.  In plaats van “klassiek” een groepje van burgers uit te nodigen voor een klassieke focusgroep, hebben we gewerkt met een online research community (online platform) waarbij meer dan 200 burgers die deelnemen aan de enquête ook konden deelnemen aan het kwalitatieve luik.  We nodigen de burgers dus uit om online te reageren, suggesties te doen, ideeën te geven op een goed gekozen set van vragen (o.b.v. deskresearch en kwantitatief onderzoek) om zo de kennis te verdiepen.

Geef een antwoord