Wijkmonitor meerjarenplanning

Wijkmonitor meerjarenplanning

Betrek uw burgers bij uw stad of gemeente. De Betrokken Partij ontwikkelde de Participatieve Wijkmonitor: een performant, flexibel aanpasbaar en makkelijk inzetbaar instrument voor burgerbevragingen dat onder meer wordt gebruikt voor het voorbereiden en tussentijds evalueren van de strategische meerjarenplannen.

Aanpak en resultaat

De participatieve wijkmonitor bestaat uit 3 grote onderdelen – waaruit à la carte één of meerdere onderdelen kunnen geselecteerd worden. We vertrekken daarbij vanuit de ‘zandloper-methode’.

Wij geloven heel sterk in dat succesvolle participatietrajecten een soort van zandloper-methode volgen. We starten breed met een onderzoek dat een omgevingsanalyse brengt (wat is goed, wat kan beter op niveau van de gemeente en op het niveau van de wijken) waardoor we niet alleen een brede basis leggen voor het proces (meer dan 1000 deelnemers), maar ook meteen veel inwoners laagdrempelig kunnen betrekken. Verder rekruteren we meteen voor deelname aan de volgende fases. Dan gaan we geleidelijk verfijnen en meer diepgang zoeken via de ideation op het online participatieplatform (in optie) en de fysieke dialogen met vaak kleinere groepen van burgers. Tijdens het proces en zeker op het einde ervan dragen we er evenwel zorg voor dat we de brede groep geïnteresseerde burgers uit de eerste fase steeds informeren over het proces.

1. Grootschalige bevraging van alle inwoners tot op wijkniveau over wonen in de stad/gemeente

Daarbij wordt in kaart gebracht:

  • waarvan de inwoners van uw stad/gemeente wakker liggen: over welke beleidsdomeinen hebben de meeste inwoners een uitgesproken mening (goed of slecht) en welke domeinen vindt men minder prangend?
  • welke beleidsdomeinen inwoners momenteel al overwegend tot zeer positief beoordelen en welke beleidsdomeinen om verbetering vragen, en wat hierbij de prioritaire aandachtspunten zijn die men zo snel mogelijk aangepakt wil zien.
  • hoe uw stad/gemeente zich op een aantal parameters verhoudt tot Vlaanderen in het algemeen en/of andere gemeenten.

De gegevens kunnen uitgesplitst worden tot op het niveau van deelgemeenten/buurten/wijken. Dit laat de stad/gemeente nadien toe om waar wenselijk gedifferentieerde actieplannen op te stellen, toegespitst op de concrete noden en wensen in een specifieke deelgemeente/wijk/buurt.

De vragenlijst peilt standaard naar algemene tevredenheid buurt en stad/gemeente algemeen, de evaluatie van ruimte, mobiliteit en netheid & veiligheid in de eigen woonbuurt en evaluatie van de stad/gemeente in het algemeen over (kunst)onderwijs, kinderen & jeugd, vrije tijd , sport & cultuur, mobiliteit, ruimte, economie, handel en industrie, welzijn, netheid & veiligheid, Sociaal Huis en Huis Van Het Kind. Omdat iedere stad/gemeente anders is, kunnen ook specifieke thema’s worden toegevoegd of weggelaten.

2. Draagvlak voor de vernieuwing creëren door het informeren en betrekken van de inwoners via een online participatieplatform

Daarop kunnen inwoners ideeën voor de eigen wijk en de gemeente delen, becommentariëren, promoten … Op basis van de bevraging worden thema’s gekozen waarover de inwoners concrete voorstellen kunnen doen. Het platform kan ook worden gebruikt om informatie te verspreiden, inwoners samen te brengen om te werken rond een bepaald thema, initiatief …

3. De resultaten van bevraging en online platform verder delen en laten leven via één of meerdere offline participatiesessies met de bevolking en andere stakeholders

Inwoners en stakeholders worden uitgenodigd op een werkavond waarbij de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd en waarin aan verschillende werktafels concrete actieplannen worden geformuleerd.

Enkele cijfers uit dergelijke trajecten: In Asse vulden 2404 inwoners de vragenlijst volledig in en ook in de andere gemeenten haalde het onderzoek een hoge respons (Tervuren: 1404, Beringen: 1055, Sint-Truiden: 1544, Wemmel: 991, Pelt: 1469, Kraainem: 998).

Geef een antwoord